messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๙ สาย
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ สายนานายทองสา นครไชยถึงหนองคำไผ่
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทองแดง ถึงบ้านนางใคร่
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศิริรัตน์ถึงบ้านนายประมวล หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมระหว่างตำบลโพธิ์ตาก ถึง ตำบลนาทราย บ้านดอนยานาง) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว่าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำหญิง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการสำรวจความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์ น้อยวงค์ ถึงบ้านนางนิตยา บุญอุ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกก่อง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสมปอง บุญวงค์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางบุญส่ง แพงด้่วงถึงบ้านนาวิน มหาธิราช บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้งถนนดินลูกรังสู่ไร่นา สานนานายนาลี ทองดี ถึงนานายสมหมาย ถาลี หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายประหยัด โลสันตา ถึง รพ.สต.บ้านสุขเกษม บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางฉลอง ตุปันนา ถึง วัดอุดมทวีสุข บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้่อมเสาและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๐ จุด
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา ถึง นายพิมาน จันทร์ขาว (จำนวน ๒ ช่วง) บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายไพบูรณ์ ราชวงษา ถึง บ้านนายสุดใจ แพงดี)
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายสุรพงษ์ จันทร์เพ็ญ ถึงนานางยงค์ วิเศษสุนทร บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพโรจน์ อินแสงแวง ถึง นางด้วง ชาวเหนือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา ถึง นายพิมาน จันทร์ขาว จำนวน ๒ ช่วง บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางฉลอง ตุปันนา ถึง วัดอุดมทวีสุข บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสมปอง บุญวงค์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายบุญส่ง ถึงนานายวิน บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนารี เถื่อนอุบล ถึง นางอัมพร อ้นมา บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายสุรพงษ์ จันทร์เพ็ญ ถึงนานางยงค์ วิเศษสุนทร บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพโรจน์ อินแสงแวง ถึง นางด้วง ชาวเหนือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างออกแบบหรือควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางงา ลาโขง - บ้านนางศิริวรรณ แสนดี
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพบูรณ์ ราชวงษา - บ้านนายสุดใจ แพงดี หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำไย มาทา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกก่อง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเต็น แพงด้วง บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูติ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกก่อง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายรวย ยุวราช
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ จุด (ข้างบ้านนายใบศรี ศรีมณีรัตน์ ถึง หน้าบ้านนายศูนย์ สุริรมย์) หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบัวสิม สีนู ถึงบ้านนางนวล สีหาราช หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองค้า สายทางไปป่าไร่
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตทางเข้า ข้างบ้านนางสถาน ธรรมฤทธิ์ ถึง หน้าโรงสีข้าว นางกาญจนา คำด่าง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหนูเลา จันขาว ถึง นายอินทวา วิสัย หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
1 - 50 (ทั้งหมด 281 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก