องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
“แหล่งน้ำมีคุณภาพและเพียงพอ ถนนปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ ”

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
account_balance โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร

group คณะผู้บริหาร
(นายวิมาน พระพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-7635795
(นายวิมาน พระพรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-7635795
(นายรวยฤทธิ์ อันเพ็ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-7385260
(นายรวยฤทธิ์ อันเพ็ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-7385260
(นายวิจิตร โพนชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-4022400
(นายวิจิตร โพนชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-4022400
(นายรัฐวัทย์ บุญวงค์วรโชติ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-8595758
(นายรัฐวัทย์ บุญวงค์วรโชติ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-8595758
group สมาชิกสภา
(นายสว่าง พรหมจันทร์)
ประธานสภา
โทร : 080-763-5795
(นายสว่าง พรหมจันทร์)
ประธานสภา
โทร : 080-763-5795
(นายอัตพล อันเพ็ง)
รองประธานสภา
โทร : 098-131-5973
(นายอัตพล อันเพ็ง)
รองประธานสภา
โทร : 098-131-5973
(นายบุญเริ่ม ราชวงษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 089-449-6612
(นายบุญเริ่ม ราชวงษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 089-449-6612
(นายกิตติพงษ์ โป้เคน)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-756-7044
(นายกิตติพงษ์ โป้เคน)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-756-7044
(นายนายประยูร จันทร์ขาว)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-750-9718
(นายนายประยูร จันทร์ขาว)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-750-9718
( ว่าง )
( ว่าง )
(นายไกร พลอุ่น)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-872-2021
(นายไกร พลอุ่น)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-872-2021
(นายผาย สีข้อน)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 084-727-2357
(นายผาย สีข้อน)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 084-727-2357
(นายสมจิตต์ ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 080-745-6765
(นายสมจิตต์ ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 080-745-6765
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-238-1606
(นางพรรณี ทิศสุวรรณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-238-1606
(นายอัตพล อันเพ็ง)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 098-131-5973
(นายอัตพล อันเพ็ง)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 098-131-5973
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 089-715-6389
(นายมะโนตย์ แจ้ห่มเครือ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 089-715-6389
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 080-763-6165
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 080-763-6165
(นายเขิงทอง ผาคอย)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-455-8769
(นายเขิงทอง ผาคอย)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-455-8769
(นายเลิศ ลมบัวลอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 082-114-7491
(นายเลิศ ลมบัวลอด)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 082-114-7491
(นายวิเชียร พระพรม)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-430-3487
(นายวิเชียร พระพรม)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-430-3487
(นางนงรัตน์ ไชยมาตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 084-956-6352
(นางนงรัตน์ ไชยมาตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 084-956-6352
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-644-5532
(นายกานต์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-644-5532
(นายอธิวัฒน์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-883-2371
(นายอธิวัฒน์ จันทร์เพ็ญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 089-883-2371
(นายสมคิด ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-376-8071
(นายสมคิด ลังกา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-376-8071
(นางหนูเตรียม ลันไธสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-843-3816
(นางหนูเตรียม ลันไธสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-843-3816
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาววิภา แก้วสิงห์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาววิภา แก้วสิงห์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเจียมใจ พานอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเจียมใจ พานอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักงานปลัด
(นางเจียมใจ พานอนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางเจียมใจ พานอนันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวเรียวฤดี รันศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวเรียวฤดี รันศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวอุระษา ไชยบิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวอุระษา ไชยบิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวปนรรฐพร สีสอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวปนรรฐพร สีสอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายบุญโฮม ปะนาโก)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายบุญโฮม ปะนาโก)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายสุรพร สบายใจ)
นิติกรชำนาญการ
(นายสุรพร สบายใจ)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวจารุณี สมปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจารุณี สมปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกวิน บัวคำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายกวิน บัวคำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ศักดิ์ หาคม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ศักดิ์ หาคม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายมีบุญ สายสะอาด)
พนักงานขับรถขยะ
(นายมีบุญ สายสะอาด)
พนักงานขับรถขยะ
(นายรังสันติ ค่าประโคน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายรังสันติ ค่าประโคน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายแสงนภา ถาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายแสงนภา ถาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมานพ สายสะอาด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมานพ สายสะอาด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมด แสงทอง)
คนงานทั่วไป
(นายมด แสงทอง)
คนงานทั่วไป
(นายจรวยทรัพย์ ผงผ่าน)
คนงานทั่วไป
(นายจรวยทรัพย์ ผงผ่าน)
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพรรนิภา พะโคนิราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพรรนิภา พะโคนิราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายกวิน ธรรมสริต)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายกวิน ธรรมสริต)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายธีรพงษ์ วงค์แก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นายธีรพงษ์ วงค์แก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวภัศฐ์ชนกมล สิงห์คำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวภัศฐ์ชนกมล สิงห์คำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเบญจภรณ์ นาทราย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวเบญจภรณ์ นาทราย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายอำพล ภูยาฟ้า
คนงานทั่วไป
นายอำพล ภูยาฟ้า
คนงานทั่วไป
นางสาวอัจฉรา สายสะอาด
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอัจฉรา สายสะอาด
จ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
(นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวรวิทย์ สุรพันธ์พิชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(นายธนชัย ประสงค์ดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธนชัย ประสงค์ดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพรเพชร อาคะนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรเพชร อาคะนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวสันต์ ไชยรัตน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวสันต์ ไชยรัตน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายทักษิณ พระพรม)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายทักษิณ พระพรม)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวราวุฒิ ไชยบุรมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0653357051
นายวราวุฒิ ไชยบุรมย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0653357051
นายคมสัน มาตรแพง
คนงานทั่วไป
โทร : 0860818149
นายคมสัน มาตรแพง
คนงานทั่วไป
โทร : 0860818149
นายจีรพงษ์ แพงด้วง
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายจีรพงษ์ แพงด้วง
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายสุภัคว์ ตีดี
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายสุภัคว์ ตีดี
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายวรรรพ จันทร์เพ็ญ
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายวรรรพ จันทร์เพ็ญ
พนักงานจดมาตรน้ำ
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
(นายสุวิชา ใจมั่น)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นายสุวิชา ใจมั่น)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวกาญจนา คำสุภา)
ครู ค.ศ.๒
(นางสาวกาญจนา คำสุภา)
ครู ค.ศ.๒
(นางสุพัชชา สาขามุละ)
ครู ค.ศ.๒
(นางสุพัชชา สาขามุละ)
ครู ค.ศ.๒
(นางศิลามณี บำรุงศิริ)
ครู ค.ศ.๒
(นางศิลามณี บำรุงศิริ)
ครู ค.ศ.๒
(นางสาววารุณี อัคจันทร์)
ครู ค.ศ.๒
(นางสาววารุณี อัคจันทร์)
ครู ค.ศ.๒
(นางสาวอุบลวรรณ สมพมิตร)
ครู ค.ศ.๒
(นางสาวอุบลวรรณ สมพมิตร)
ครู ค.ศ.๒
(นางพิมล ภูล้อมทาง)
ครู ค.ศ.๒
(นางพิมล ภูล้อมทาง)
ครู ค.ศ.๒
(นางศิริลักษณ์ วงค์หนายโกด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(นางศิริลักษณ์ วงค์หนายโกด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(นางสาวสุภารัตน์ อนุญาหงส์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวสุภารัตน์ อนุญาหงส์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวณัฐตะวัน เมืองโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวณัฐตะวัน เมืองโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรัศมี น้อยวงค์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรัศมี น้อยวงค์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางไพลิน จันทะพินิจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางไพลิน จันทะพินิจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรุ่งฤดี ถาลี)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรุ่งฤดี ถาลี)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
group กองสวัสดิการสังคม
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวเสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
(นางสาวเสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
(นางสาวจารุณี ไชยบิล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวจารุณี ไชยบิล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
group หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุนีรัตน์ แก้ววิศิษฏ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(นางสาวสุนีรัตน์ แก้ววิศิษฏ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิมาน พระพรม)
นายก อบต.โพธิ์ตาก
โทร : 080-7635795
(นายวิมาน พระพรม)
นายก อบต.โพธิ์ตาก
โทร : 080-7635795
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ติดต่อ
เว็บมาสเตอร์
รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รายงาน
กิจการสภา
เว็บไซต์
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
เงินอุดหนุน
ดูแลเด็กแรกเกิด
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่
ท่องเที่ยวในตำบล
แนะนำ
ร้านอาหาร
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพธิ์ตาก