messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group สมาชิกสภา
(นายยรรยง วิเศษสุนทร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839775376
(นายประดิษฐ์ น้อยวงค์)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801593836
(นายฉลาด ขันมา)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0868507627
(นายจิติพงษ์ ทีระฆัง)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0610855443
(นายบุญอู้ม หลวงชัย)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0854604291
(นายประดิษฐ์ น้อยวงค์)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0801593836
(นายหลั๋น ชัยอาคม )
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0844936645
(นางสาวศิริดำรง อ้วนจี)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0807636165
(นายนาลี ทองดี)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0862305169
(นายรัฐวัทย์ บุญวงศ์วรโชติ)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0803573858
(นายยรรยง วิเสษสุนทร)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0839775376
(นางสาวอรปรียา นวนตา)
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0636522679

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก