องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
(นางสาวศันสนีย์ โพธิโชติ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวกาญจนา คำสุภา)
ครูชำนาญการ
( ว่าง )
ครูชำนาญการ
( ว่าง)
ครูชำนาญการ
(นางสาวอุบลวรรณ สมพมิตร)
ครูชำนาญการ
(นางพิมล ภูล้อมทาง)
ครูชำนาญการ
( ว่าง )
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริลักษณ์ วงค์หนายโกด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(นางสาวสุภารัตน์ อนุญาหงส์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวณัฐตะวัน เมืองโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรัศมี น้อยวงค์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางรมิตา จันทะพินิจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรุ่งฤดี ถาลี)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก