messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
โทร : 0931021326
(นางสาวศันสนีย์ โพธิโชติ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( ว่าง )
ครู
( ว่าง)
ครูผู้ช่วย
( ว่าง )
ครูผู้ช่วย
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย
(นางพิมล ภูล้อมทาง)
ครูชำนาญการ
(นางสาวอุบลวรรณ สมพมิตร)
ครูชำนาญการ
(นางศิริลักษณ์ วงค์หนายโกด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(นางสาวสุภารัตน์ อนุญาหงษ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวณัฐตะวัน เมืองโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรัศมี น้อยวงค์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางรมิตา จันทะพินิจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวรุ่งฤดี ถาลี)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก