องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group หัวหน้าส่วนราชการ
( ว่าง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาววิภา แก้วสิงห์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0985950916
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0933208044
นางเจียมใจ พานอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0836787897
(นายเชาวฤทธิ์ จิตติโล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0931021326
(นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0879544839
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง