messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
public ข้อมูลสภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตาก
สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลโพธิ์ตาก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลักษณะเป็นทุ่งกว้าง ซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ำท่วมขัง บางส่วนเป็นพื้นที่ดอน มีลำห้วยบังกอ ไหลผ่านแต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำห้วยจะแห้งขอด พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง และมีแม่น้ำสายสั้นๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยด้านตะวันออกของจังหวัดมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว จังหวัดนครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มากจังหวัดหนึ่ง ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก อากาศร้อนชื้น ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไป จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริมาณฝน ประจำปี 2561 วัดได้ตลอดทั้งปี จำนวนปริมาณ 2,792.1 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 38.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10.9 องศาเซลเซียส ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล ตำบลโพธิ์ตากตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปตามถนน สายนครพนม - สกลนคร ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากมีเนื้อที่โดยประมาณ 42.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,499 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ จดเขตพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จดเขตพื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดเขตพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) ตำบลโพธิ์ตากมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,940 คน -แยกเป็นชาย 3,520 คน -แยกเป็นหญิง 3,438 คน จำนวนครัวเรือน 1,902 ครัวเรือน
จำนวนประชากรตำบลโพธิ์ตากแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก