messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก