องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
insert_drive_file แนวทางการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ในการคำนวณและร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การขาดลามาสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางหนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และหนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับกกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนหนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9