ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด(สายนางจารณี ทีระฆัง)บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง