ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ไร่นา สายนายชม ลาศรี หมูที่ 4 บ้านโคกก่อง