ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำประปาบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง