ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา บ้านสุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง