ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมกระจกภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง