ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง