ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการขุดลอกทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง