ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก การเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเรียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่ม
ชื่อไฟล์ : FlQcqz2Thu35239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เนื่องจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนร้อย ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป